Pacienta tiesības

Pacientu tiesības Latvijā regulē „Pacientu tiesību likums", kura pamatā ir tiesības uz informāciju, ārstniecību vai atteikšanos no tās, tiesības izvēlēties ārstu vai ārstniecības iestādi, tiesības uz datu aizsardzību. Ikvienam ir tiesības uz kvalitatīvu veselības aprūpi.

Latvijā ikvienam cilvēkam neatkarīgi no vecuma, tautības vai sociālā stāvokļa ir tiesības:

1. brīvi izvēlēties ārstu un ārstniecības iestādi profilaksei, diagnostikai, dažādu slimību un traumu ārstēšanai, kā arī rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai;
2. reģistrēties pie primārās veselības aprūpes ārsta; noslēdzot Vienošanos par reģistrāciju vai pārreģistrāciju ģimenes ārsta pacientu sarakstā;
3. mainīt savu primārās veselības aprūpes ārstu, iepriekš vienojoties ar izvēlēto ģimenes ārstu par pārreģistrācijas iespēju;
4. saņemt kvalitatīvu ārstēšanu un aprūpi, kā arī laipnu un cieņpilnu ārstniecības personu izturēšanos;
5. saņemt valsts garantēto ārstniecisko palīdzību saskaņā ar valsts noteikto veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtību un informāciju par tās veidiem un saņemšanas iespējām;
6. saņemt nepieciešamo medicīnisko palīdzību akūtas saslimšanas gadījumā vai hroniskas slimības paasinājuma gadījumā pie sava ģimenes ārsta akūtajā stundā vai ārpus ģimenes ārsta darba laika pie dežūrārsta, kā arī saņemt neatliekamo medicīnisko palīdzību;
7. saņemt saprotamu informāciju no ārstējošā ārsta par savu slimību, par izmeklēšanas un ārstēšanas iespējām, slimības prognozi, kā arī par iespējamajiem sarežģījumiem izmeklēšanas un ārstēšanas laikā, kā arī skaidrojumu par medicīniskajos dokumentos izdarīto ierakstu satura nozīmi;
8. saņemt informāciju no sava ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta par slimības ārstēšanai nepieciešamajiem un valsts apmaksātajiem medikamentiem;
9. nepieciešamības gadījumā saņemt nosūtījumu no sava ģimenes ārsta speciālista konsultācijai un/vai stacionārajai ārstēšanai;
10. pieteikt ārsta mājas vizīti, ja veselības stāvoklis neļauj apmeklēt ārstniecības iestādi, vai nu valsts finansējuma ietvaros saskaņā ar valsts noteikto veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtību, vai par maksu;
11. pilnīgi vai daļēji atteikties no piedāvātās izmeklēšanās vai ārstēšanas, to apliecinot ar parakstu savā „Ambulatorā slimnieka medicīniskajā kartē”;
12. iepriekš pieteikt vizīti pie ārsta, vēršoties centra reģistratūrā vai pa tālruni 67799977 vai 8828, vai izmantojot e-poliklinikas iespējas;
13. uz konfidencialitāti – tiesības uz to, ka informācija par personas veselības stāvokli netiks izpausta trešajām personām;
14. iegūt informāciju par medicīniskās palīdzības saņemšanas iespējām un aizvietošanu ārsta prombūtnē – atvaļinājumu, brīvdienu, komandējumu, mācību laikā;
15. sniegt pretenzijas, priekšlikumus, ierosinājumu VCA administrācijai par vēlamajiem uzlabojumiem ārstniecības iestādes darba organizācijā;
16. iepazīties ar saviem medicīniskajiem dokumentiem, kas iekļauti medicīniskajos ierakstos un tiek glabāti ārstniecības iestādē, apmeklējot ārstējošo ārstu ārstniecības iestādē;
17. atbilstoši pacientu tiesību likuma 9. pantam pacientam ir tiesības pieprasīt un saņemt izrakstus, norakstus un kopijas atbilstoši ārstniecības iestādē apstiprinātajam cenrādim, izņemot Fizisko personu datu aizsardzības likumā noteikto;
18. pieprasīt atlīdzību no Ārstniecības riska fonda par dzīvībai vai veselībai nodarīto kaitējumu, kas pacienta veselībai nodarīts pēc 2013. gada 25. oktobra, kā arī par ārstniecības izdevumiem, ja ārstniecība bijusi nepieciešama, lai novērstu vai mazinātu pacienta veselībai nodarīto kaitējumu (iesniegumu Ārstniecības riska fondam var iesniegt Nacionālajā veselības dienestā Cēsu ielā 31, k-3, 6. ieeja, 4. stāvs, LV-1012, vai arī nosūtīt pa pastu).

Pacienta pienākumi

Latvijā ikvienam cilvēkam ir arī savi pienākumi:

1. pacienta galvenais pienākums ir rūpēties par savu veselību;
2. uzrādīt personu apliecinošu dokumentu vai dokumentu tiesības pārstāvēt bērna (pacienta) intereses, reģistrējoties ārstniecības iestādēs vai saņemot ārstniecības pakalpojumus, izņemot gadījumu, kad pacientam sniedz neatliekamo medicīnisko palīdzību un viņš sava veselības stāvokļa dēļ nespēj uzrādīt šādu dokumentu;
3. ja veselības stāvoklis to pieļauj, pacientam ir pienākums aktīvi iesaistīties ārstniecības procesā un sniegt ārstam visu informāciju, kas nepieciešama ārstniecības nodrošināšanai:
• par savām slimībām, kas var apdraudēt citu personu dzīvību vai veselību;
• par iepriekš dotajām piekrišanām un atteikumiem attiecībā uz ārstniecību;
• par ārstniecības laikā notikušajām veselības stāvokļa izmaiņām;
4. noslēgt vienošanos par reģistrāciju vai pārreģistrāciju pie primārās veselības aprūpes ārsta (ģimenes ārsta);
5. iepriekš pieteikties pie ģimenes ārsta vai ārsta speciālista uz pieņemšanu;
6. savlaicīgi informēt centra reģistratūras darbiniekus (pa tālruni 8828 vai 67799977 vai izmantojot e-poliklinikas iespējas) un/vai ārstējošo ārstu par neierašanos uz pieņemšanu iepriekš pieteiktā pieraksta noteiktajā laikā;
7. savlaicīgi pieteikt mājas vizīti un apmaksāt to, ja šis pakalpojumus netiek apmaksāts no valsts budžeta;
8. nodrošināt transportu vai apmaksāt transporta izdevumus ārstniecības personai maksas mājas vizīšu gadījumā (izņemot ģimenes ārsta aprūpes teritorijā dzīvojošajiem pacientiem);
9. savlaicīgi griezties pie ārsta atkārtotas receptes saņemšanai pastāvīgas un nepārtrauktas slimības ārstēšanās gadījumā;
10. iepazīstināt savu ģimenes ārstu ar iepriekš veiktajiem citu ārstniecības iestāžu konsultantu slēdzieniem, diagnostiskajos palīgkabinetos veikto izmeklējumu rezultātiem un izrakstiem no stacionāriem;
11. savlaicīgi griezties pie ārsta, lai izvērtētu pārejošu darbspēju zudumu;
12. ievērot ārstējošā ārsta nozīmējumus un rekomendācijas;
13. rakstiski atteikties no gaidīšanas uz plānveida sekundāro ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu, kuru apmaksa tiek veikta no valsts budžeta līdzekļiem, ja pats vai trešā persona apmaksā attiecīgo veselības aprūpes pakalpojumu;
14. katram pacientam ir saistoši izvēlētās ārstniecības iestādes iekšējās kārtības noteikumi un ārstniecības personas norādījumi;
15. samaksāt par saņemtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem kārtībā, kāda noteikta normatīvajos aktos par veselības aprūpes organizēšanu un finansēšanu;
16. īstenojot savas tiesības, pacientam ir pienākums cienīt citu pacientu tiesības.