AS “Veselības centru apvienība” (turpmāk - APVIENĪBA) ir pieņemta iekšējā trauksmes celšanas kārtība, kura nosaka skaidru, iedarbīgu un drošu trauksmes celšanas ziņojumu apriti un izskatīšanu visās APVIENĪBAS struktūrvienībās, nodrošinot trauksmes cēlēja aizsardzību.

 

 Trauksmes cēlējs var būt ikviena fiziska persona, kura:
 1.  APVIENĪBĀ veic darba pienākumus
  • visi APVIENĪBAS darbinieki;
  • personas, kuras APVIENĪBA nodarbina (piemēram, uz uzņēmuma līguma pamata) vai brīvprātīgā darba veicēji;
  • amatpersonas (piemēram, akcionāri un personas, kuras vada vai pārrauga APVIENĪBAS darbību);
  • citas personas, kuras Apvienība nolīgusi, lai tai sniegtu pakalpojumu vai veiktu tās labā darbu (piemēram, piegādātāji, pakalpojumu sniedzēji).
 2. Vērsusies APVIENĪBĀ, lai dibinātu tiesiskās attiecības darba pienākumu veikšanai (piemēram, kandidāts darba intervijā, pakalpojumu sniedzējs pirms līguma slēgšanas procesā) vai ir tās pārtraukušas.

Celt trauksmi ir iespējams par tādu APVIENĪBAS vai atsevišķu APVIENĪBĀ nodarbināto personu rīcību, kas varētu būt noziedzīgs nodarījums, administratīvs pārkāpums vai cits tiesību normu vai saistošu ētikas vai profesionālo normu pārkāpums, it īpaši šādās jomās:

 • sabiedrības veselības apdraudējums;
 • darbinieku/amatpersonu bezdarbība, nolaidība vai dienesta stāvokļa ļaunprātīga izmantošana;
 • korupcija, interešu konflikts, krāpšana;
 • finanšu līdzekļu vai mantas izšķērdēšana;
 • konkurences tiesību pārkāpums;
 • izvairīšanos no nodokļu samaksas;
 • pārtikas drošības apdraudējums;
 • būvniecības drošības apdraudējums;
 • vides drošības apdraudējums;
 • darba drošības apdraudējums;
 • cilvēktiesību pārkāpumi;
 • pārkāpumi publisko iepirkumu jomā;
 • pārkāpumi finanšu un kapitāla tirgus sektorā;
 • sabiedriskās kārtības apdraudējums.
 VCA trauksmes celšanas kārtība
 Iekšējās trauksmes celšanai APVIENĪBĀ izmanto kādu no šiem kanāliem:
 Ziņojot par pārkāpumu, iekšējās trauksmes cēlējam jānorāda sekojoša informācija:
 • ziņotāja vārds, uzvārds, personas kods, kontaktinformācija;
 • ziņotājā rīcībā esošo informāciju par pārkāpumu, aprakstot Pārkāpumu un minot konkrētus faktus, ja tas ir nepieciešams, pievieno tā rīcībā esošo dokumentu kopijas, fotogrāfijas, e-pasta sarakstes kopijas, kas apstiprina minētos faktus;
 • informāciju par personām, par kurām ir pamats uzskatīt, ka tās iesaistītas pārkāpuma izdarīšanā;
 • vai informācija par pārkāpumu gūta, veicot darba pienākumus, dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu, saņemot Apvienības nodrošinātos pakalpojumus, sniedzot pakalpojumus Apvienībai;
 • vai par pārkāpumu jau ir ziņots iepriekš.

Ja par pārkāpumu ir bijis ziņots iepriekš, pievieno atbildi, ja tāda ir saņemta. Iesniedzot ziņojumu, var izmantot trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapu.

 Personas datu aizsardzība: Trauksmes cēlēja personas datiem, ziņojumam un tam pievienotajiem rakstveida vai lietiskajiem pierādījumiem, kā arī trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšanas materiāliem tiek piemērots ierobežotas pieejamības informācijas statuss. Iesniedzēja personas dati tiek pseidonimizēti.
 Trauksmes cēlēju kontaktpunkts ir Valsts kanceleja.
 Trauksmes cēlēju kontaktpunktam ir šādi pienākumi:
 • sniegt atbalstu un konsultācijas personām, kuras vēlas celt trauksmi, un trauksmes cēlējiem vai viņu radiniekiem trauksmes celšanas dēļ radušos jautājumu risināšanā;
 • saņemot trauksmes cēlēja ziņojumu, identificēt kompetento institūciju un 10 dienu laikā pārsūtīt saņemto ziņojumu, norādot, ka nepieciešams nodrošināt trauksmes cēlēja identitātes aizsardzību;
 • veicināt sabiedrības izpratni par trauksmes celšanu.

Par trauksmes celšanas jautājumiem ir izveidota tīmekļa vietne www.trauksmescelejs.lv.