AS “Veselības centru apvienība”, ievērojot normatīvajos aktos paredzēto kārtību un atbilstoši apjomam, kas noteikts noslēgtajā līgumā ar Nacionālo veselības dienestu, sniedz valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus šādām personām (kā arī viņu bērniem):

 • Latvijas pilsoņiem;
 • Latvijas nepilsoņiem;
 • Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu, Eiropas Ekonomiskās Zonas (EEZ) valstu un Šveices Konfederācijas pilsoņiem, kuri uzturas Latvijā sakarā ar nodarbinātību vai kā pašnodarbinātas personas, kā arī viņu ģimenes locekļiem;
 • ārzemniekiem, kuriem ir pastāvīgās uzturēšanās atļaujas Latvijā;
 • bēgļiem un personām, kurām piešķirts alternatīvais statuss;
 • aizturētajām, apcietinātajām un ar brīvības atņemšanu notiesātajām personām;
 • ES dalībvalstu, EEZ valstu un Šveices Konfederācijas pilsoņiem, kuri uzrāda kādu no šiem dokumentiem: Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK) vai tās aizvietojošo sertifikātu, vai E106, E109, E112; E120, E 121, S1;S2; S3 veidlapu;=
 • Ukrainas pilsoņiem, kas saņem neatliekamo medicīnisko palīdzību;
 • Latvijas pilsoņu un Latvijas nepilsoņu laulātajiem, kuriem ir termiņuzturēšanās atļauja Latvijā, ir tiesības saņemt valsts apmaksāto grūtnieču aprūpi un dzemdību palīdzību Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

Ja persona nevar apliecināt tiesības saņemt valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus, tad persona par pakalpojumiem norēķinās pēc AS “Veselības centru apvienība” spēkā esošā maksas pakalpojumu cenrāža.

Valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai ir NEPIECIEŠAMI DOKUMENTI:

 • personu apliecinošs dokuments;
 • dokuments, kas apliecina tiesības pārstāvēt bērna (pacienta) intereses;
 • dokuments, kas apliecina tiesības saņemt valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus;
 • nosūtījums.

Personu apliecinoši dokumenti ir:

pase vai personas apliecība.

Izņēmumi:

Situācijās, kad pacientam jāsniedz neatliekama medicīniskā palīdzība vai viņš veselības stāvokļa dēļ nespēj uzrādīt šādu dokumentu.
Ja pacients ir jaunāks par 15 gadiem, viņam drīkst nebūt pase vai personas apliecība. Šādā gadījumā personas pārbaudei izmanto šādus dokumentus/paņēmienus: dzimšanas apliecība vai vecāka pase, kuras sadaļā “Bērni” ir ieraksts par pacientu, vai Latvijas valsts vai pašvaldības iestādes izdots un apstiprināts dokuments, kurā ir pacienta fotogrāfija, vārds, uzvārds, personas kods (piemēram, skolēna apliecība).

Dokumenti, kas apliecina tiesības pārstāvēt bērna (pacienta) intereses:

Bērna likumiskā pārstāvja statusa veidi Dokumenti, kuri pierāda likumiskā pārstāvja statusu;

bērna vecāki;

bērna dzimšanas apliecība (personai apliecībā jābūt norādītai/-am kā bērna mātei vai tēvam) vai ieraksts vecāku pasē;

aizbildnis Bāriņtiesas lēmums, ar kuru bērnam ir:

 • nodibināta aizbildnība un iecelts;
 • aizbildnis;

pacienta radinieki (brāļi, māsas, vecvecāki) un vecāku laulātie (pamāte, patēvs), ja nav
iecelti par pacienta aizbildņiem, ir trešās personas;

trešā persona (pilnvarojuši vecāki uz laiku līdz trim mēnešiem)

viena bērna vecāka notariāli apstiprināta pilnvara trešajai personai pārstāvēt bērna intereses

aizbildņa notariāli apstiprināta pilnvara trešajai personai pārstāvēt bērna intereses;

trešā persona (pilnvarojuši vecāki uz laiku, kas ir ilgāks par trim mēnešiem)

vecāku notariāli apstiprināta pilnvara trešajai personai pārstāvēt bērna intereses;

bāriņtiesas lēmums, ar kuru atzīts, ka bērna nodošana trešās personas aprūpē atbilst bērna interesēm.

Dokuments, kas apliecina tiesības saņemt valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus:

personu apliecinošs dokuments – pase vai personas apliecība – vairumā gadījumu apliecina pacienta tiesības saņemt valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus;

viens no šādiem dokumentiem: Eiropas veselības apdrošināšanas karte (EVAK) vai tās aizvietojošs sertifikāts, vai E106, E109, E112; E120, E 121, S1; S2; S3 veidlapa, lai apliecinātu pacienta – ES dalībvalstu, EEZ valstu un Šveices Konfederācijas pilsoņu – tiesības saņemt valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus;

Ukrainas pilsoņa pase, trešās valsts pilsoņa pase ar atzīmi par rezidenci Ukrainā vai bezvalstnieku (kuri pastāvīgi dzīvo Ukrainā) pagaidu apliecība par rezidenci Ukrainā un termiņuzturēšanās atļauja Latvijā, kas izsniegta Ukrainas pilsoņiem.