Cenu aptaujas priekšmets:

1.Izstrādāt AS ”Veselības centru apvienība ” struktūrvienības ‘VCA medicīnas centrs “AURA” (Nīcgales ielā 5, Rīgā, LV-1035, ēkas kadastra apzīmējums 011000700044001  ) 1.stāva 110.-112. telpu vienkāršotas atjaunošanas Apliecinājuma karti - 4 (četros) eksemplārus.

2.Sagatavot Apliecinājuma karti telpu grupas vienkāršotai atjaunošanai bez lietošanas veida maiņas, fiksējot veiktās izmaiņas ēkas plānojumā, kā arī paredzot plānotās izmaiņas.

3. Izpildītājam Apliecinājuma karte jāsaskaņo Rīgas pilsētas  būvvaldē.

4. Apliecinājuma karte jāizstrādā pilnā apjomā atbilstoši LBN un LR likumdošanas prasībām.

Pasūtītājs:

Veselības centru apvienība, reģ. Nr. 40103464662,

A.Saharova iela 16, Rīga, LV – 1021.

Kontaktpersona par piedāvājumu iesniegšanu

VCA medicīnas centra “AURA”  vadītāja  Anita Kamenščikova

Līguma izpildes vieta:

AS”Veselības centru apvienība ” struktūrvienībā ‘VCA medicīnas centrs “AURA” Nīcgales ielā 5, Rīgā, LV-1035

Līguma izpildes termiņš

Trīs mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas dienas

Apmaksas nosacījumi

Apmaksa tiek veikta 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc pakalpojuma izpildes, pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un Izpildītāja sagatavota rēķina saņemšanas.

Pieteikumu iesniegšanas datums un vieta

Pretendents savu piedāvājumu iesniedz līdz 2019.gada 25.oktobrim plkst. 14:00:

1.elektroniski uz e-pasta adresi: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. ;

2. personīgi  VCA medicīnas centra “AURA” administrācijā kab.708, 7.stāvā,  Nīcgales ielā 5, Rīgā

Iesniedzamie dokumenti

1)      Rakstisku pieteikumu cenu aptaujai, uz kura jānorāda - pretendenta pilnu nosaukumu, adresi, reģistrācijas Nr., tālruņa Nr., bankas rekvizītus (nosaukums, kods, konta numurs); pretendenta uzņēmuma vadītāja un personas, kas pārstāvēs pretendentu cenu aptaujā un līguma izpildē, vārdu, uzvārdu; pretendenta pieredzes apliecinājums.

2)      Finanšu piedāvājums, saskaņā ar pievienoto veidlapu

Pretendentu atlases prasības

1) Pretendents reģistrēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām (reģistrācijas faktu pasūtītājs pārbaudīs Uzņēmumu reģistra mājaslapā www.ur.gov.lv/?a=936&z=631&v=lv);

2)Pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

3) Pretendentam ir pieredze līdzvērtīgu pakalpojumu izpildē: pretendents pēdējo trīs gadu laikā (2016., 2017., 2018., kā arī 2019. gadā (līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) ir izstrādājis apliecinājuma kartes telpu vienkāršotai atjaunošanai  vismaz  2(divas) ēkas, tajā skaitā 1 (vienas) publiskas ēkas (sk. MK noteikumus Nr.331) darbiem

Citas prāsības

1)Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu.

2) Piedāvājumi, kas nav iesniegti noteiktajā kārtībā, vai kas saņemti pēc norādītā iesniegšanas termiņa, netiek izskatīti.

Piedāvājuma izvēles kritērijs

1.Atbilst visām pasūtītāja izvirzītajām prasībām;

2. Zemākā cena.