Sertificēta psihiatre sniedz palīdzību psihisku traucējumu gadījumos. Veic psihiskās veselības izmeklēšanu, diagnostiku.

Plāno un koriģē medikamentozo ārstēšanu, iespējamo aprūpi un rehabilitācijas pasākumus. Iesaka nemedikamentozas ārstēšanas metodes.

Sniedzot psihiatrisko palīdzību, ievēro:

  • personas autonomijas principus,
  • brīvprātības principus,
  • informācijas konfidencialitātes un aizsardzības principus.

Pieņem pacientus no 18 gadu vecuma.

Sniedz valsts apmaksātus un maksas pakalpojumus.

SVEŠVALODU PRASMES