<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=619887925301676&ev=PageView&noscript=1" />ERAF PROJEKTA ĪSTENOŠANA AS ‘VESELĪBAS CENTRU APVIENĪBA ’ STRUKTŪRVIENĪBĀ MEDICĪNAS CENTRS “AURA”

LV | RU | EN

 

 

AS ”Veselības centru apvienība ” struktūrvienības ‘VCA medicīnas centrs “AURA” ģimenes ārsta prakses telpu vienkāršotas atjaunošanas darbu projekta „Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana AS “Veselības centru apvienība " ģimenes ārsta praksēs un Jevgeņijas Soboļevskas ģimenes ārsta praksē” (identifikācijas Nr. 9.3.2.0/19/A/048) ietvaros. 

Cenu aptaujas rezultāts: Cenu aptaujas lēmuma pieņemšanas datums:  14.11.2019. Cenu aptaujas uzvarētājs: SIA “SALTEM” ar piedāvājuma summu  10 069.00 euro bez PVN.

 

 


Cenu aptaujas priekšmets:

1)         AS ”Veselības centru apvienība ” struktūrvienības ‘VCA medicīnas centrs “AURA” (Nīcgales ielā 5, Rīgā, LV-1035, ēkas kadastra apzīmējums 011000700044001  ) 1.stāva 110.-112. telpu vienkāršotas atjaunošanas darbi. Apjomi norādīti pievienotajā .xls failā darba apjomi.

 

2)   Remontdarbu garantija ne mazāk, kā 24 (divdesmit četri) mēneši pēc Darbu nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas dienas.

3)         Pretendents darbus veic, ievērojot būvniecības noteikumus un visiem izmantotajiem materiāliem jābūt sertificētiem, saskaņā ar Eiropas Savienības standartiem un Latvijas Republikas normatīvajiem dokumentiem, kā arī jābūt pieejamiem kvalitātes sertifikātiem.

4)         Pretendents visus krāsu toņus pirms darbu veikšanas saskaņo ar pasūtītāju.

5)         Pretendents nodrošina, ka darbi objektā tiek veikti atbilstoši darba aizsardzības, ugunsdrošības, sanitāri - higiēniskajām un vides aizsardzības normām, pašvaldības saistošo noteikumu, kā arī citu Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvo aktu prasībām.

6)         Pretendents, veicot darbus, nodrošina darba vietas norobežošanu, maksimāli ierobežojot putekļu un būvgružu nokļūšanu blakus telpās/teritorijā.

7)         Pretendents pēc darbu veikšanas savāc visus darba procesā radušos būvgružus un nodrošina to utilizāciju.

Pasūtītājs:

Veselības centru apvienība, reģ. Nr. 40103464662,

A.Saharova iela 16, Rīga, LV – 1021.

Kontaktpersona par piedāvājumu iesniegšanu

VCA medicīnas centra “AURA”  vadītāja  Anita Kamenščikova

Līguma izpildes vieta:

AS”Veselības centru apvienība ” struktūrvienībā ‘VCA medicīnas centrs “AURA” Nīcgales ielā 5, Rīgā, LV-1035

Paredzamais līguma izpildes laiks

Trīs mēneši pēc līguma noslēgšanas*.

* Līgums ar šīs cenu aptaujas uzvarētāju tiks noslēgts 20 darba dienu laikā pēc uzvarētāja noteikšanas.

Apmaksas nosacījumi

Pasūtītājs veic apmaksu 30 (trīsdesmit) dienu laikā par faktiski izpildītiem un Pasūtītāja pieņemtiem darbiem, pēc pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un sagatavota rēķina saņemšanas.

Pieteikumu iesniegšanas datums un vieta

Pretendents savu piedāvājumu iesniedz līdz 2019.gada 5.novembrim plkst. 14:00:

1.elektroniski uz e-pasta adresi: anita.kamenscikova@vca.lv ;

2. personīgi  VCA medicīnas centra “AURA” administrācijā kab.708, 7.stāvā,  Nīcgales ielā 5, Rīgā

Iesniedzamie dokumenti

1)         Rakstisku pieteikumu cenu aptaujai, uz kura jānorāda - pretendenta pilnu nosaukumu, adresi, reģistrācijas Nr., tālruņa Nr., bankas rekvizītus (nosaukums, kods, konta numurs); pretendenta uzņēmuma vadītāja un personas, kas pārstāvēs pretendentu cenu aptaujā un līguma izpildē, vārdu, uzvārdu; pretendenta pieredzes apliecinājums.

2)         Telpu remontdarbu izmaksas aprēķinu (tāmi .xls formātā) par visu remontdarbu apjomu, kas ir norādīts pievienotajā .xls failā darba apjomi.

3)         Finanšu piedāvājums, saskaņā ar pievienoto veidlapu

Pretendentu atlases prasības

1) Pretendents reģistrēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām (reģistrācijas faktu pasūtītājs pārbaudīs Uzņēmumu reģistra mājaslapā www.ur.gov.lv/?a=936&z=631&v=lv);

2) Pretendents ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā.

3) Pretendentam ir pieredze līdzvērtīgu pakalpojumu izpildē: pretendents pēdējo trīs gadu laikā (2016., 2017., 2018., kā arī 2019. gadā (līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) ir veicis vismaz 2 ( divus) telpu vienkāršotas atjaunošanas darbus, tajā skaitā 1 (vienu) publiskā ēkā (sk. MK noteikumus Nr.331) darbiem.

Citas prāsības

1)Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu.

2) Piedāvājumi, kas nav iesniegti noteiktajā kārtībā, vai kas saņemti pēc norādītā iesniegšanas termiņa, netiek izskatīti.

Piedāvājuma izvēles kritērijs

1.Atbilst visām pasūtītāja izvirzītajām prasībām;

2. Zemākā cena.

Pielikums Nr.1

PIETEIKUMS CENU APTAUJAI

Ģimenes ārsta prakses telpu vienkāršotas atjaunošanas darbi projekta „Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana AS “Veselības centru apvienība " ģimenes ārsta praksēs un Jevgeņijas Soboļevskas ģimenes ārsta praksē” (identifikācijas Nr. 9.3.2.0/19/A/048) ietvaros

Informācija par pretendentu

Pretendenta nosaukums:

 

Reģistrācijas numurs:

 

Reģistrācijas numurs Būvkomersantu reģistrā :

 

Juridiskā adrese:

 

Pasta adrese:

 

Tālrunis:

 

E-pasta adrese:

 

Finanšu rekvizīti

 

Bankas nosaukums, banka kods

 

Konta numurs:

 

Informācija par pretendenta kontaktpersonu

Vārds, uzvārds:

 

Ieņemamais amats:

 

Tālrunis:

 

E-pasta adrese:

 

Ar šo apliecinu savu dalību minētajā cenu aptaujā un apstiprinu, ka esmu iepazinies ar tās noteikumiem, pakalpojuma sniegšanas apjomiem, un piekrītu visiem tajā minētajiem nosacījumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav.

PRETENDENTA PIEREDZES APLIECINĀJUMS

Pasūtītājs

Projekta nosaukums

Pasūtījuma apraksts, kas apliecina pretendenta pieredzi

Pasūtītāja kontaktpersona (vārds, uzvārds un tālrunis vai e-pasts)

       
       
       

Ar šo apliecinu, ka visa sniegtā informācija ir patiesa.

Vārds, uzvārds:

 

Amats:

 

Paraksts:

 

Datums:

 

Pielikums Nr.2

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Iepazinušies ar cenu aptaujas: Ģimenes ārsta prakses telpu vienkāršotas atjaunošanas darbi projekta „Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana AS “Veselības centru apvienība " ģimenes ārsta praksēs un Jevgeņijas Soboļevskas ģimenes ārsta praksē” (identifikācijas Nr. 9.3.2.0/19/A/048) ietvaros noteikumiem, mēs apakšā parakstījušies, piedāvājam sniegt pakalpojumus, saskaņā ar minētās cenu aptaujas prasībām par kopējo līgumcenu:

Darba nosaukums

Ģimenes ārsta prakses telpu vienkāršotas atjaunošanas darbi (AS ”Veselības centru apvienība ” struktūrvienības ‘VCA medicīnas centrs “AURA”, Nīcgales ielā 5, Rīgā, LV-1035, (ēkas kadastra apzīmējums 011000700044001 ) 1.stāva 110.-112.telpas)  

Kopējā piedāvājuma cena* bez PVN, euro:

 

PVN (21%), euro:

 

Kopējā piedāvājuma cena ar PVN, euro:

 

*Pretendentam jāiesniedz arī detalizēts remontdarbu izmaksas aprēķins (tāme) par visu apjomu

            Apliecinājums par remontdarbu kvalitātes garantiju

Ar šo apliecinām, ka, ja ar mums tiks noslēgts publiskā iepirkuma līgums, tā izpildē nodrošināsim remontdarbu izpildes garantijas termiņu ___________ mēneši (norāda pretendents) (ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši) pēc Darbu nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas dienas.

Vārds, uzvārds:

 

Amats:

 

Paraksts:

 

Datums:

 

Яндекс.Метрика

2016 vca.lv Visas tiesības aizsargātas. Jebkāda veida satura pārpublicēšana bez rakstiskas atļaujas stingri aizliegta.