Izsludināšanas datums:  04.08.2023
Iepirkuma numurs:  ID Nr. VCA-01/2023
Iepirkuma priekšmets:  Vienkāršotas atjaunošanas darbu veikšana ģimenes ārsta prakses kabinetos, kuri atrodas AS “Veselības centru apvienība” telpās Anniņmuižas bulvāris 85, Rīgā, LV -1029.
Iesniegšanas termiņš:  18.08.2023
Piegādātāja nosaukums:  

 SIA “Tolus” reģ.Nr. 40103489350

Līgumcena (bez PVN):

 22 955,56 EUR

  

 

AS ”Veselības centru apvienība ” ‘VCA medicīnas centrs “ELITE” ģimenes ārsta prakses telpu vienkāršotas atjaunošanas darbu veikšana.

 

AS “Veselības centru apvienība” Reģ. Nr. 40103464662
A.Saharova iela 16, Rīga, LV - 1021

UZAICINĀJUMS PIEDALĪTIES CENU APTAUJA

AS ”Veselības centru apvienība“ VCA medicīnas centrs “ELITE” ģimenes ārsta prakses telpu vienkāršotas atjaunošanas darbu veikšana projekta “Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana AS “Veselības centru apvienība” ģimenes ārsta praksēs un Andras Matuševicas ģimenes ārsta praksē” (identifikācijas Nr. 9.3.2.0/23/A/008) ietvaros.

Iepirkuma priekšmets:

 1. Vienkāršotas atjaunošanas darbu ( turpmāk tekstā - būvdarbi) veikšana ģimenes ārsta prakses kabinetos, kuri atrodas AS “Veselības centru apvienība” telpās Anniņmuižas bulvāris 85, Rīgā, LV -1029 ; ēkas kadastra apzīmējums 01000930001001 ):
  3.stāva - telpu nr. 304., 305.A un 305.B vienkāršotas atjaunošanas darbi, ar telpu pārplānojumu: tiek nojaukta nenesoša šķērssiena starp divām telpām, lai tiktu izbūvēti 2 ārstu kabineti. Jaunprojektētās telpas tiek funkcionāli saistītas ar blakus esošo ārsta kabinetu. Vienā telpā paredzēts uzstādīt izlietni, kas pieslēgta inženierkomunikāciju šahtā izvietotajiem ēkas ūdensvada un kanalizācijas stāvvadiem. (ir sagatavota un būvvaldē apstiprināta plānoto darbu ieceres dokumentācija).
  4.stāva telpu nr. 407.,408., 413., 414. vienkāršotas atjaunošanas darbi.
  Apjomi norādīti pievienotajā .xls failā darba apjomi.
 2. Pretendents darbus veic, ievērojot būvniecības noteikumus un visiem izmantotajiem materiāliem jābūt sertificētiem, saskaņā ar Eiropas Savienības standartiem un Latvijas Republikas normatīvajiem dokumentiem, kā arī jābūt pieejamiem kvalitātes sertifikātiem.
 3. Pretendents visus krāsu toņus pirms darbu veikšanas saskaņo ar pasūtītāju.
 4. Pretendents nodrošina, ka darbi objektā tiek veikti atbilstoši darba aizsardzības, ugunsdrošības, sanitāri - higiēniskajām un vides aizsardzības normām, pašvaldības saistošo noteikumu, kā arī citu Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvo aktu prasībām.
 5. Pretendents, veicot darbus, nodrošina darba vietas norobežošanu, maksimāli ierobežojot putekļu un būvgružu nokļūšanu blakus telpās/teritorijā.
 6. Pretendents pēc darbu veikšanas savāc visus darba procesā radušos būvgružus un nodrošina to utilizāciju.

Pasūtītājs:

   Veselības centru apvienība, reģ. Nr. 40103464662,
   A.Saharova iela 16, Rīga, LV – 1021.

Kontaktpersona par piedāvājumu iesniegšanu

   Projekta vadītāja Jeļena Ščeglova, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.67246764.

Līguma izpildes vieta:

   Anniņmuižas bulvāris 85, Rīgā, LV -1029.

Līguma izpildes termiņš

   Plānotais būvdarbu izpildes termiņš, ir 70 (septiņdesmit) dienas no būvdarbu līguma parakstīšanas dienas*.

* Līgums ar šīs cenu aptaujas uzvarētāju tiks noslēgts 20 darba dienu laikā pēc uzvarētāja noteikšanas.

Informācija par iepirkuma procedūru

   Pretendents ar tehnisko specifikāciju, būvdarbu līgumu un veidlapas paraugam var iepazīties un lejupielādēt to ŠEIT vai saņemt elektroniski uz savu e-pastu, nosūtot pieprasījumu tos iepirkuma kontaktpersonai uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..
Visu papildus informāciju par tirgus izpētes priekšmetu, vai pieteikt un saskaņot objekta apskates laikus klātienē var rakstot uz e- pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..

Pieteikumu iesniegšanas datums un vieta

   Pretendents savu piedāvājumu iesniedz līdz 2023.gada 18.augustam plkst. 14:00:

 1. elektroniski uz e-pasta adresi: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. ( jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātam ar laika zīmogu);
 2. personīgi vai nosūtot pa pastu : AS “Veselības centru apvienība” administrācijā, kab. 610, 6.stavā, A. Saharova iela 16, Rīga, LV -1021 (jābūt aizvērtā aploksnē norādot sekojošu informāciju: pretendenta nosaukumu un adresi un norādi < Piedāvājums AS ”Veselības centru apvienība ” ar identitātes Nr. VCA-1/2023 >.

Iesniedzamie dokumenti

 1. Rakstisku pieteikumu cenu aptaujai, uz kura jānorāda - pretendenta pilnu nosaukumu, adresi, reģistrācijas Nr., tālruņa Nr., bankas rekvizītus (nosaukums, kods, konta numurs); pretendenta uzņēmuma vadītāja un personas, kas pārstāvēs pretendentu cenu aptaujā un līguma izpildē, vārdu, uzvārdu; pretendenta pieredzes apliecinājums;
 2. Telpu remontdarbu izmaksas aprēķinu (tāmi .xls formātā) par visu remontdarbu apjomu, kas ir norādīts pievienotajā .xls failā darba apjomi.
 3. Finanšu piedāvājums, saskaņā ar pievienoto veidlapu.

Pretendentu atlases prasības

 1.  Pretendents reģistrēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām (reģistrācijas faktu pasūtītājs pārbaudīs Uzņēmumu reģistra mājaslapā www.ur.gov.lv/?a=936&z=631&v=lv)
 2. Pretendents ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā.

Citas prasības

 1. Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu;
 2. Piedāvājumi, kas nav iesniegti noteiktajā kārtībā, vai kas saņemti pēc norādītā iesniegšanas termiņa, netiek izskatīti.

Piedāvājuma izvēles kritērijs

 1. Atbilst visām pasūtītāja izvirzītajām prasībām;
 2. Zemākā cena.